II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Sorsz.

Adat

Adatközzététel

Archív adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 • a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet
 • a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó személyek adatinak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet
 • a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet
 • az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23) Kormány rendelet
 • a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI.29.) KIM rendelet
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet    
 • az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII.30). Kormány rendelet
 • az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
 • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
 • az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
 • Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
 • Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
 • Magyarország Alaptörvénye

 

Szervezeti és működési szabályzat:

I.2. SZMSZ - Sorsfordító (2023.02.15)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat:

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2020.09.21)

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2019.04.30)

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2018.05.25)

Szervezeti és működési szabályzat:

I.2. SZMSZ - Sorsfordító (2020.12.01)

I.2. SZMSZ - Sorsfordító (2019.09.17)

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.

 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.

 

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.5. Közszolgáltatások - Sorsfordító (2020.06.06)

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2020.09.21)

I.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2019.04.30)

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2018.05.25)

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs ilyen.

 

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nincs ilyen.

 

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.sorsforditokozpont.hu

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nincs ilyen.

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nincs ilyen.

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2020.09.21)

 

Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

Sorsfordító Szolgáltató Központ, Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 20/280-8873
Telefax: nincs
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetősége:
Név: dr Frank Edit
Email:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Postacím: 1122 Budapest Maros u. 7. fsz.2.

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2019.04.30)

II.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat – Sorsfordító (2018.05.25)

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.

 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 II.15 Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Baja (2022)

 II.15_Környezetvédelem_Sorsfordító_2022

II.15_Munakügyi jelentés_Sorsfordító_2023_2 negyedév

II.15_Munkaügyi jelentés_Sorsfordító_2023_1_negyedév

II.15_Munkaerőköltség_Sorsfordító_2022

II.15. Család és Gyermekjóléti szolgáltató adat Közösségi ellátás (2022)

II.15. Család és Gyermekjóléti Szolgáltatói adat (2022-2)

II.15. Család és Gyremekjóléti Szolgáltatói adat (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Kiskunmajsa (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Hódmezővásárhely (2022-2)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Hódmezővásárhely (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Jánoshalma (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Kalocsa (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Kiskőrös (2022-2)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Kiskőrös (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Kiskunhalas (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatairól Makó (2022)

II.15. Kimutatás a szociális nappali ellátás adatiról Kiskunfélegyháza (2022)

II.15. Támogatott lakhatás adatai (2022-2)

II.15. Támogatott lakhatás adatai (2022)

II.15 Támogatott lakhatás adatai (2021)

II.15. Család és Gyermekjóléti szolgáltatói adat (2021)

II.15. Család és Gyermekjóléti szolgáltatói adat (2021-2)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Makó (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskunhalas (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskunfélegyháza (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskőrös (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskőrös (2021-2)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kalocsa (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Hódmezővásárhely (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Hódmezővásárhely (2021-2)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Baja (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskunmajsa (2021)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Jánoshalma (2021)

II.15 Környezetvédelem - Sorsfordító (2021)

II.15 Munkaerőköltség - Sorsfordító (2021)

II.15 Munkaügyi jelentés (2021. első negyedév)

II.15 Munkaügyi jelentés (2021. második negyedév)

II.15 Munkaügyi jelentés (2021. harmadik negyedév)

II.15 Munkaügyi jelentés (2021. negyedik negyedév)

II.15 Munkaügyi jelentés (2022. első negyedév)

II.15_Munkaügyi jelentés_Sorsfordító_2022_2_negyedév

II.15_Munkaügyi jelentés_Sorsfordító_2022_3_negyedév

II.15_Munkaügyi jelentés_Sorsfordító_2022_4_negyedév

II.15 Támogatott lakhatás adatai (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Makó (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskunhalas (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskunfélegyháza (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskőrös (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kalocsa (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Hódmezővásárhely (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Baja (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Kiskunmajsa (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Jánoshalma 761-1 (2020)

II.15 Kimutatás szociális nappali ellátás adatairól - Jánoshalma 761-2 (2020)

II.15 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról (2020)

II.15 Környezetvédelem - Sorsfordító (2020)

II.15 Munkaerőköltség - Sorsfordító (2020)

II.15 Éves munkaügyi jelentés - Sorsfordító (2020)

II.15 Munkaügyi jelentés - Sorsfordító (2020. második negyedév)

II.15 Munkaügyi jelentés - Sorsfordító (2020. harmadik negyedév)

II.15 Munkaügyi jelentés - Sorsfordító (2020. negyedik negyedév)

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen.

 

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen.

 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A szervezetre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

19. * 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen.

 

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen.

 

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen.

 

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs ilyen.

 

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen.

 

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen.

 

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen.

 
 
 
Powered by Phoca Download