A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátásában a következő szolgáltatás elemeket biztosítjuk:

Tanácsadás: az igénybevevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-javaslat kialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamely cselekvésre, magatartásra ösztönös, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. (Pl.: ügyintézésben segítségnyújtás, szakorvossal való kapcsolatfelvételre motiválás, előírt gyógyszerszedés motiválása, nem felírt gyógyszerek szedésének megakadályozása stb…) 

Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésében. (Esetkezelésen az egyéni gondozási terv elkészítését, nyomon követését értjük. Minden olyan eset, amikor az ellátottal négyszemközti egyéni esetkezelést folytatunk.)

Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi- lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését. (Pl.: álláskeresésben segítségnyújtás- önéletrajzírás, időpont egyeztetés állásinterjúra, Családi kapcsolatok erősítése, orvoshoz-, szakorvoshoz időpontkérés, szűrővizsgálatokra való eljutás ösztönzése stb…)

Felügyelet: az igénybe vevő a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll. (Családtag, hozzátartozó tehermentesítése a mindennapokban.) 

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése a mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. (Pl.: tisztálkodási lehetőség, borotválkozás, mosási lehetőség biztosítása, ruhajavítás stb…)

Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlása. (Pl.: csoportfoglalkozások biztosítása, kirándulások biztosítása, szabadidős tevékenységek, egyéni készségfejlesztés- szituációs helyzetek gyakorlása stb…)

 

A pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete, amelyet írásban dokumentálni szükséges. A fenntartó döntése értelmében a szolgáltatást térítésmentesen lehet igénybe venni, így az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok, igazolások vezetésétől eltekint az intézmény.